SARUHAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Yolu Caddesi No:39 Saruhan Plaza Halkalı Küçükçekmece İstanbul 34303 adresinde kurulu SARUHAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“Biz”, “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ilgili kişileri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Grup şirketlerimiz hakkında detaylı bilgiye https://saruhan.com.tr/#grupsirketleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin KVKK’ya uygun olarak toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere işlenmesi, söz konusu işlemenin amacı ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz kişisel verilerinizi, www.saruhan.com.tr ve diğer internet sitelerimiz, çerezler, web analiz araçları ve benzer teknolojiler aracılığıyla; şirketimiz lokasyonlarından birini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarıyla, ziyaretçi giriş kayıtları vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yazılı, sözlü ve dijital yöntemlerle toplayabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, Şirketimizle olan ilişkinize göre değişebilecek olup; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden ilettiğiniz bilgiler, yaptığınız işlemler, gezintiler ve davranışlar ile (marka, model, dil tercihi, tarayıcı bilgileri, IP, lokasyon, kablosuz bağlantı durumu gibi) kullandığınız cihaza ve internet bağlantınıza ilişkin bilgiler, çerez bilgileri gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve şirket içi operasyonların yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirketimizin bağlı olduğu şirketlerin grup politikalarına uyum amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması;
• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerine uyum ve ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması amaçlarıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuata uygun olarak söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Şirketimizin standart süreçleri çerçevesinde kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışındaki kişilerle paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

Çerez politikamızda belirtilen amaçlarla çerez sağlayıcı üçüncü taraflarla, tedarik zincirinde yer alan tedarikçilerin ve iş ortaklarının tedarik sürecini yürütmek için birbirlerine tanıtılması ve birbirleriyle irtibata geçebilmeleri için diğer Şirket tedarikçileriyle; denetim süreçleri kapsamında denetçilerle; bir uyuşmazlık olması halinde görüş almak için avukatlarla ve hukuki uyuşmazlık kapsamında ilgili yargı mercileri ve avukatlar ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak ve KVK Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak iletebilirsiniz. Şirketimize başvurularınızı İlgili Kişi Bilgi Talep Formu’nu doldurarak elden veya posta yolu ile veya Şirketimiz nezdinde önceden kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@saruhan.com.tr adresine ya da saruhanholding@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili formu inceleyebilirsiniz.

Başvurunuza 30 gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvurularınıza sağlıklı yanıt verilebilmesi için mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi, e-posta üzerinden başvuruyorsanız kullandığınız e-posta adresinin sistemlerimizde önceden kayıtlı olması, talebinizi belirli, açık ve anlaşılır biçimde belirtmeniz, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir.

Ticaret Sicil No: 191261-0 Mersis No: 0751004452300012

Ticaret unvanı: SARUHAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No: 39/12 Küçükçekmece/İstanbul

Telefon: 0212 698 07 77

AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE DEVİR

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girecek olup, güncel Aydınlatma Metni’ne https://saruhan.com.tr/kvkk/ adresinden ulaşılabilecektir.

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğu kişisel verilerle birlikte kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir. Devir halinde işbu Aydınlatma Metni, herhangi bir değişiklik yapılıncaya dek aynen geçerli olacaktır.